ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು

ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪರಿಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ 10 ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. **ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ** (ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ) - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 209,000 ಘನ ಮೀಟರ್

2. ** ಕಾಂಗೋ ನದಿ** (ಆಫ್ರಿಕಾ) - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 41,800 ಘನ ಮೀಟರ್

3. **ಯಾಂಗ್ಟ್ಜಿ ನದಿ** (ಏಷ್ಯಾ) - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 31,900 ಘನ ಮೀಟರ್

4. **ಹಳದಿ ನದಿ** (ಏಷ್ಯಾ) - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 21,500 ಘನ ಮೀಟರ್

5. **ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ನದಿ** (ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ) - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 18,500 ಘನ ಮೀಟರ್

6. **ಲೆನಾ ನದಿ** (ಏಷ್ಯಾ) - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 16,400 ಘನ ಮೀಟರ್

7. ** ಓಬ್ ನದಿ** (ಏಷ್ಯಾ) - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 15,900 ಘನ ಮೀಟರ್

8. **ಯೆನಿಸೀ ನದಿ** (ಏಷ್ಯಾ) - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 15,400 ಘನ ಮೀಟರ್

9. **ಮೆಕಾಂಗ್ ನದಿ** (ಏಷ್ಯಾ) - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 15,300 ಘನ ಮೀಟರ್

10. **ಗಂಗಾ ನದಿ** (ಏಷ್ಯಾ) - ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 12,500 ಘನ ಮೀಟರ್

ಈ ನದಿಗಳು ನೀರಾವರಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.