ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಾಂಕಗಳು?

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಿನಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸೌಕರ್ಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಕಟವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರಾಮದಾಯಕ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ.

ಲೈಂಗಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೌರವ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನದೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಲು ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಗಡಿಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೆನಪಿಡಿ.